دانلود فایل های مورد نیاز

11605

فرم های مربوط به درخواست ارز نیما

فرم تعهدنامه حواله نیمایی

فرم درخواست حواله نیمایی

(جهت تکمیل مدارک حتما از Word 2019 به بعد استفاده شود.)

 

فرم های مربوط به خرید اسکناس از بازار متشکل  ارزی

فرم مشخصات اشخاص حقوقی

فرم مشخصات اشخاص حقیقی