دانلود فایل های مورد نیاز

3528

فرم های مربوط به درخواست ارز نیما

فرم تعهدنامه حواله نیمایی

فرم درخواست حواله نیمایی

 

فرم های مربوط به مبادله اسکناس

فرم مشخصات اشخاص حقوقی

فرم مشخصات اشخاص حقیقی

 

فرم مربوط به حواله مبادله ای

فرم 12 بندی حواله مبادله ای