مدارک مورد نیاز

5689

جهت انجام امور مربوط به خدمات ارزی در صرافی امید سپه ارائه مدارک زیر برای هر یک از خدمات الزامی است:

فروش حواله نیمایی:

فرم درخواست صدور حواله نیما

فرم تعهدنامه

پرینت برگه اولویت گروه کالایی

Trade License ذینفع

Proforma در سربرگ ذینفع

 

خرید و فروش نقدی اسکناس:

کارت ملی متقاضی

کارت بانکی متقاضی

فرم مشخصات مشتری حقیقی / حقوقی

 

فروش حواله مبادله ای:

تکمیل مدارک مورد نیاز نزد شعب بانک شامل فرم تعهدنامه، فرم 12 بندی درخواست صدور حواله، Proforma و Trade License ذینفع دریافت وجه